• On-Premise
  Bạn muốn cài đặt phần mềm của chúng tôi trên máy chủ của bạn? Hãy tìm hiểu chúng tôi cung cấp và yêu cầu những gì.

On-Premise

Đối với những người muốn lưu trữ phần mềm MofficeSoft trên máy chủ cá nhân của họ. Công ty của bạn sẽ quản lý máy chủ và chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt và cập nhật.

Yêu cầu máy chủ

Các thông số kỷ thuật cần thiết tối thiểu để chạy phần mềm MofficeSoft trên máy chủ của bạn.

Yêu cầu máy chủ
CPU i5 core+
RAM 32GB+
OS Linux CentOS 6.* (64bit)
Phân vùng /boot 500MB
/ 15GB
/tmp 4GB
/home Fill để kích thước cho phép tối đa
Máy chủ Web Apache 2.2.*
PHP 5.2.*
Mysql 5.1.*
Qmail 1.03

Công cụ bổ sung

MofficeSoft sử dụng công cụ bổ sung giúp việc chăm sóc phần mềm của bạn hoạt động tốt nhất có thể.

Mail & Phần mềm hợp tác công cụ kiểm tra (được sử dụng bởi MofficeSoft)

Mail & Công cụ kiểm tra phần mềm cộng tác được xây dựng để tìm kiếm tập tin hoạt động liên quan đến lỗi hoặc nguyên nhân bị lỗi, tự động phân tích, sau đó tự động giải quyết các vấn đề và thông báo đến quản trị viên. Nó giao tiếp với các socket TCP (TCP Port: 57590, 57591) 5 phút 1 lần.


Tính năng

Tự động fix lỗi và phân phối kiểm tra mã script
Thông báo đến chuyên gia quản trị máy chủ sau khi vấn đề được giải quyết.
Tự động kiểm tra và nâng cấp chính nó
Cung cấp giám sát thời gian thực tình trạng của máy chủ
Monitors important internal daemons, tự khởi động lại, và thông báo cho các quản trị viên.
Tự động cập nhật thư & Phần mềm cộng tác

Công cụ phân tích Qmail (được cung cấp cho người dùng)

Điều khiển truy cập thông qua quản lý TCP.SMTP

 • Kiểm tra, khóa, và quản lý các địa chỉ bị chặn thông qua VPOP và xác thực SMTP log.
 • Quản lý VPOP, quy tắc phân tích log CMTP và ngoại lệ (hệ thống tự động khóa)
 • Bộ điều khiển thư chuyển tiếp IP ngoại lệ (độ ưu tiên cao)
 • Manage spf exception IPs

Xác nhận nhật ký thư và quản lý hàng đợi

 • Kiểm tra sơ đồ cho thư đang gửi, số lượng hàng đợi, vv.
 • Kiểm tra nhật ký thư đang gửi
 • Xác nhận và quản lý hàng đợi

Kiểm tra DNSBL và danh sách quản lý

 • Tự động gửi thư sau khi kiểm tra DNSBL
 • Danh sách kiểm tra quản lý DNSBL

Quản lý mã lỗi những thư bị trả về

 • Tùy chỉnh tin nhắn phản hồi cho thư trả về

Quản lý RBLDNS

 • Quản lý danh sách RBLDNS
 • Thêm và Quản lý IP ngoại lệ RBLDNS
 • Kiểm tra nhật ký

Gửi thư hàng loạt

 • Thêm và quản lý danh sách địa chỉ thư gửi hàng loạt (tự động kiểm tra các địa chỉ thư đặc biệt)
 • Thêm và quản lý mẫu thư hàng loạt
 • Gửi nền (khoảng 1s)